top of page

SİGORTALI HAKLARINI KORUMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

       Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “SİGORTALI HAKLARINI KORUMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ” dir. Kısa adı SİHADER’dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır. 

Dernek, yurt içinde şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Derneğimizin kuruluş amacı şunlardır.       

         Yaşanan trafik kazaları, yanlış tedavi ve diğer nedenlerle mağduriyete uğramış kişilerin her türlü zararının en aza indirilmesi, ortadan kaldırılması ve giderilmesi amacıyla hak sahiplerine usul ve yöntem konusunda bilgilendirme yapılması, zarar sonucunda hak sahiplerinin tazminat haklarının neler olduğu konusunda aydınlatılması ve bu hususta bilinçlendirilmesi amacı ile kurulmuştur.          

         Derneğimiz; herhangi bir sigorta poliçesi nedeniyle yahut başına gelen bir kaza veya riziko sonucu sigorta şirketleri ve sigorta sektörüne dahil kurumlara başvuru hakkı bulunan kişilerin, bu haklarına nasıl kavuşacakları konusunda bilgilendirilmesi ve yardım edilmesi amacını gütmektedir.

Sigorta sektöründe gerçekleşen, yasaya aykırı ve haksız uygulamaların değiştirilerek, sigorta şirketleri ve yardımcı kuruluşları tarafından haksızlığa uğramış kişi ve kurumların mağduriyetlerinin giderilerek haklarını elde etmeleri konusunda yardımcı olmayı hedeflemiş, bu hususlarda ihtiyaç duyulan bilgilendirme ve eğitimi yerine getirmeyi ilke edinmiş bağımsız ve tarafsız bir sivil toplum örgütüdür.

Dernek, ayrıca sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek amacındadır.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Derneğimizce ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek, ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

17- Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli Avukat, Hukuk Müşaviri, Mali Müşavir vs gibi kadrolar tahsisi veya bu alanda uzman kişilerin çalıştırılması ile gerekli görüldüğünde dışarıdan bu ve benzeri konularda hizmet alınması.

bottom of page